جستجوی پزشکان

تعرفه خدمات

services-price

تعرفه خدمات کلینیک برای همه افراد دارای معلولیت از جمله مددجویان سازمان بهزیستی، انجمنMS ودانش اموزان مدارس استثنائی، 50 درصد تعرفه های نظام پزشکی بوده و طبق قراردادی که با سازمان بهزیستی منعقد شده است علاوه بر این 50 درصد، تخفیفی تا سقف 2.000.000 ریال برای معلولین معرفی شده از سوی این سازمان لحاظ میشود که سازمان ماهانه حداکثر برای 23 نفر این یارانه را تقبل میکند. با این وجود هیات مدیره کلینیک این محدودیت را مد نظر قرار نداده و ماهانه به طور متوسط 80 نفر از مددجویان سازمان بهزیستی با تخفیف مازاد 2.000.000 ریال پذیرش می شوند.

مراجعین و تعرفه خدمات
  • مددجویان سازمان بهزیستی
  • مددجویان انجمن  MS
  • دانش اموزان مدارس استثنائی
  • سایر معلولین
  • 50 درصد تخفیف تعرفه های نظام پزشکی
  • تخفیف تا سقف 2 میلیون ریال علاوه بر 50 درصد

 

                     

                        نمونه هایی از  تعرفه و کمک هزینه های واحد مددکاری کلینیک

ردیف

نام

تاریخ تولد

نوع معلولیت

کمک هزینه مددکاری

1

راحله

1359

دارای معلولیت ذهنی و نابینایی

 -کل هزینه درمان: 12/000/000ریال

 -تخفیف معرفی نامه بهزیستی:

2/000/000  ریال

-تخفیف %50 کلینیک: 5/000/000ریال

-جلب مشارکت: 1/300/000 ریال

-تخفیف مددکاری: 5/000/000 ریال

-پرداختی مددجو: 3/200/000 ریال

2

اعظم

1366

دارای معلولیت ذهنی

-کل هزینه درمان: 29/900/000 ریال  

 -تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

تخفیف %50 کلینیک:13/950/000 ریال

-جلب مشارکت: 1/800/000 ریال

-تخفیف مددکاری: 8/100/000 ریال

-پرداختی مددجو: 4/000/000 ریال

3

مصطفی

1367

دارای معلولیت ذهنی و جسمی

– کل هزینه درمان: 9/000/000 ریال

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

– تخفیف %50 کلینیک: 3/500/000 ریال

-جلب مشارکت: 1/500/000 ریال

-پرداختی مددجو: 2/000/000 ریال

 

4

علی

1353

صرع     

– کل هزینه درمان: 9/900/000 ریال  

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی:

2/000/000 ریال

-تخفیف %50 کلینیک: 3/500/000 ریال

-جلب مشارکت: 2/500/000 ریال

– پرداختی مددجو: 1/450/000 ریال

5

مریم

1372

بینایی 

-کل هزینه درمان: 6/200/000 ریال    

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

-تخفیف %50 کلینیک: 2/100/000 ریال

-تخفیف مددکاری: 1/800/000 ریال

-پرداختی مددجو: 300/000 ریال

 

6

حنانه

1384

گفتاری و شنوایی

-کل هزینه درمان: 5/400/000 ریال

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

-تخفیف %50 کلینیک: 1/700/000 ریال

-تخفیف مددکاری: 1/000/000 ریال

-پرداختی مددجو: 700/000 ریال

7

محسن

1372

ذهنی

-کل هزینه درمان ( عمل بیهوشی): 10/005/000ریال

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی:2/000/000 ریال

-تخفیف مددکاری: 4/500/000 ریال

-پرداختی مددجو: 4/000/000 ریال

8

محمد

1373

جسمی و ذهنی

کل هزینه درمان: 7/500/000 ریال

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

-تخفیف %50 کلینیک: 2/750/000 ریال

تخفیف مددکاری: 1/000/000 ریال

-پرداختی مددجو: 1/750/000 ریال

9

ایمان

1368

ذهنی و گفتاری

–کل هزینه درمان ( عمل بیهوشی): 13/300/000 ریال

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

-جلب مشارکت مددکاری:1/000/000 ریال

-تخفیف مددکاری:6/300/000 ریال

-پرداختی مددجو: 4/000/000 ریال

10

محمد رضا

1380

ذهنی و جسمی

·کل هزینه درمان( عمل بیهوشی): 19/980/000 ریال  

-تخفیف معرفی نامه بهزیستی: 2/000/000 ریال

-جلب مشارکت: 15/980/000 ریال

-پرداختی مددجو: 2/000/000 ریال