جستجوی پزشکان

دکتر مهدی منصف

دکتر مهدی منصف
  • فارغ التحصیل دانشگاه تهران سال 1343
  •  MS در رشته ترمیمی و درمان ریشه از دانشگاه لندن انگلستان 58-1357
  • کادر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 82-1342
  • سرپرست گروههای ترمیمی و درمان ریشه دانشکده علوم پزشکی مشهد 70-1367
  • سرپرست دوره تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد74-1370
  • مدیر کل رفاه دانشگاه فردوسی به مدت 2 سال
  • همکاری و خدمت به کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه فیاض بخش از سال 1382 تا اکنون
بخش ها: بخش دندانپزشکی, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: اندودانتیست