جستجوی پزشکان

دکتر اکبر فلاح رستگار

دکتر اکبر فلاح رستگار
  • فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد1349
  • فارغ التحصیل دوره تخصصی معالجه ریشه 1361
  • دوره تحقیقاتی یک ساله درمان ریشه از آمریکا 1374
  • کادر آموزشی دانشکده دندانپزشکی در رشته دندانپزشکی عملی از سال 1349
  • سرپرست کلینیک درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد
  • جزو اولین  دندانپزشکان افتخاری و موسسین کلینیک دندانپزشکی معلولین شهید فیاض بخش  از سال 1382
بخش ها: بخش دندانپزشکی, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: اندودانتیست